Успешно изпълнен Проект „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През мес. Декември успешно приключи изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С полученото по проекта безвъзмездно финансиране са осигурени по-добри условия на труд и почивка на работещите в МИКОНИ ООД. Това е постигнато чрез:

1) Предоставяне на лични и колективни средства за защита за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

2) Въвеждане на нови практики за управление на човешките ресурси, в т.ч. и за:
– подобряване на организацията на труд чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица и удължаване на професионалния живот на по-възрастния персонал
– повишаване на производителността и за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите;

3) Осигуряване на транспорт на персонала от и до работното място;

4) Оборудване на място за отдих, хранене и почивка.

С реализирането на проекта се очаква да се повиши мотивацията на служителите и да се допринесе за поддържането на устойчива заетост в предприятието.

Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *