Проект „Публичност и визулизация“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През месец Март 2014 г. успешно приключиха всички дейности по „Публичност и визуализация“ за обектите от Първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.  С различни дейности и мероприятия бяха отразени …

Грамота „Конкурентна България 2013“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 20.12.2013 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата, на официална церемония бяха връчени годишните награди „Конкурентна България“ 2013 за най-успешен проект по ОП „Конкурентоспособност“ за 2013 г. …

Благодарствено писмо

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Благодарствено писмо до Управляващия и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 и във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за …

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001, уведомява, че във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ …