Благодарствено писмо

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Благодарствено писмо до Управляващия и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 и във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за …

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001, уведомява, че във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ …

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, …

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 открива процедура, съгласно ПМС 55 от 2007 г., за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация …

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

МИКОНИ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 „Технологична модернизация в „Микони“ ООД“ по Операция BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, Оперативна програма „Развитие на …