Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“, е публикувана Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на …