Сертификат ISO 39001:2012

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ ООД успешно въведе и от началото на 2023г. вече прилага Система за управление на безопасността на движението по пътищата. Издаден е сертификат, удостоверяващ съответствието на въведената Система с изискванията на …

Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, е публикувана Публична …

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Vasil Shamaranov Uncategorized

През  м. септемпри 2022г. МИКОНИ ООД стартира изпълнението на Проект № BG16RFOP002-6.002-0563 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на …

МИКОНИ – участник в HANNOVER MESSE 2022

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ беше част от българското национално участие на Международното изложение за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2022, което се проведе в периода 30.05 – 02.06.2022, гр. Хановер, Германия. Компанията …

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Vasil Shamaranov Uncategorized

На 01 ноември 2021г. между МИКОНИ ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4357 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над …