Безопасност и охрана на труда
Група Е – Фосфоресциращи знаци – други стандарти

E01 – Авариен изход / спасителен маршрут

E02 – Авариен изход / спасителен маршрут

E03 – Авариен изход / спасителен маршрут

E04 – Авариен изход / спасителен маршрут

E05 – Авариен изход / спасителен маршрут

E06 – Авариен изход / спасителен маршрут

E07 – Авариен изход / спасителен маршрут

E08 – Авариен изход / спасителен маршрут

E09 – Авариен изход / спасителен маршрут

E10 – Авариен изход / спасителен маршрут

E11 – Авариен изход / спасителен маршрут

E12 – Авариен изход / спасителен маршрут

E13 – Авариен изход / спасителен маршрут

E14 – Авариен изход / спасителен маршрут

E15 – Авариен изход / спасителен маршрут

E16 – Алармено устройство

E17 – Пожарогасител

E18 – Противопожарен кран с шланг