Безопасност и охрана на труда
Група В – Задължаващи знаци

В01 – Трябва да се носят защитни средства за очите

В02 – Трябва да се носи защитна каска

В03 – Трябва да се носят антифони

В04 – Трябва да се носи екипировка за защита на дихателните органи

В05 – Трябва да се носят защитни ботуши / обувки

В06 – Трябва да се носят защитни ръкавици

В07 – Трябва да се носи защитно облекло

В08 – Трябва да се носят защитни средства за лицето

V09 – Трябва да се носи предпазен колан

В10 – Пешеходците трябва да използват този маршрут

В11 – Общ задължителен знак /когато е необходимо се придружава от друг знак/