Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект BG-RRP-3.004-1575 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, е …

Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект BG-RRP-3.004-1575 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, е …

Проект „Технологична модернизация в предприятието“

Vasil Shamaranov Uncategorized

На 10 април МИКОНИ ООД стартира изпълнението на Проект BG-RRP-3.004-1575 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз …

„Зелена енергия“ от собствена ФЕЦ

Vasil Shamaranov Uncategorized

През м.Март 2023г. МИКОНИ успешно изпълни и пусна в експлоатация собствена Фотоволтаична централа с мощност 82,08 kW. В производствената дейност вече използваме чиста слънчева енергия, с което нашата компания дава …

Сертификат ISO 39001:2012

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ ООД успешно въведе и от началото на 2023г. вече прилага Система за управление на безопасността на движението по пътищата. Издаден е сертификат, удостоверяващ съответствието на въведената Система с изискванията на …

Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, е публикувана Публична …