Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 открива процедура, съгласно ПМС 55 от 2007 г., за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация …

Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 „Технологична модернизация в „Микони“ ООД“ по Операция BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, Оперативна програма „Развитие на …