Успешно изпълнен Проект „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“

Vasil Shamaranov Uncategorized

През мес. Декември успешно приключи изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие …