Успешно изпълнен Проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized

През месец Ноември успешно е приключен Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“, който се изпълнява по процедура за …