Договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ ООД е сред одобрените кандидати за финансиране по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. С проекта се предвиждат инвестиции в …