Сертификат ISO 39001:2012

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ ООД успешно въведе и от началото на 2023г. вече прилага Система за управление на безопасността на движението по пътищата. Издаден е сертификат, удостоверяващ съответствието на въведената Система с изискванията на …

Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, е публикувана Публична …