Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Vasil Shamaranov Uncategorized

През  м. септемпри 2022г. МИКОНИ ООД стартира изпълнението на Проект № BG16RFOP002-6.002-0563 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на …