Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001, уведомява, че във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ …