„Зелена енергия“ от собствена ФЕЦ

Vasil Shamaranov Uncategorized

През м.Март 2023г. МИКОНИ успешно изпълни и пусна в експлоатация собствена Фотоволтаична централа с мощност 82,08 kW.
В производствената дейност вече използваме чиста слънчева енергия, с което нашата компания дава своя принос за намаляване използването на  природните ресурси, опазване на околната среда и забавяне на климатичните промени.

Фотоволтаичната централа е реализирана по Проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.