Договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ ООД е сред одобрените кандидати за финансиране по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
С проекта се предвиждат инвестиции в нови материални активи, чрез които се цели повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на компанията.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан през мес. Декември, 2015.

Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.