Успешно изпълнен Проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized

През месец Ноември успешно е приключен Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“, който се изпълнява по процедура за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
По проекта са направени инвестиции в ново високотехнологично оборудване за обработка на метални листове като са доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация следните активи:
– Щанцова машина TRUMPF TruPunch 3000 – 1бр.
– Роботизирана система за автоматично заваряване Panasonic PerformArc PA-MT – 1 бр.
С реализирането на проекта се очаква да се повиши производствения капацитет и експортния потенциал на компанията. Общата стойност на проекта е 959 195,00 лв., от които 570 721,02 лв. европейско финансиране и 100 715,48 лв. национално съфинансиране.

Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.