Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект BG-RRP-3.004-1575 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, е публикувана Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет:  „Доставка на машина за лазерно рязане“.

Краен срок за подаване на оферти:  07.09.2023г. – 23:59ч.

Документация: Свали от тук

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Микони“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД.