Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Vasil Shamaranov Uncategorized

През  м. септемпри 2022г. МИКОНИ ООД стартира изпълнението на Проект № BG16RFOP002-6.002-0563 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Като резултат от изпълнението на проекта, в предприятието ще се въведат мерки за подобряване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограмата и осигуряване на по-икономично и енергоефективно отопление.

Общата стойност на проекта е 102 631,06 лв.
Безвъзмездната финансова помощ е 50% в размер на 51 315,53 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца.

Проект BG16RFOP002-6.002-0563 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.