Успешно изпълнен проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized

През м. декември, 2023 г. МИКОНИ ООД приключи успешно изпълнението на Проект IN1GB – 0038994 „Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, финансиран в рамките на V-та покана по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция -България 2014-2020.

Инвестициите на Микони ООД включват: изграждане и експлоатация на собствена ФЕЦ за нуждите на производството; ремонт и оборудване на допълнителна складова площ, която увеличава възможността за складиране на нова продукция и скъсява времето за доставка до крайни клиенти; закупуване на оборудване, което осигурява непрекъснатост на производствените процеси и подкрепа за работни места на двама квалифицирани служители.

Общата стойност на инвестицията на Микони ООД е в размер на 153 155,00 евро, от които 84 618,14 евро от ЕФРР, 14 932,61 евро – национално съфинансиране и 53 604,25 евро – собствено финансиране.

Проект IN1GB – 0038994  „Фотометалик и Микони: „Инвестиции-развитие-растеж“ е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от  МИКОНИ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз, участващите държави, Управляващият орган и Техническият секретариат на Програмата.