Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за БФП и във връзка с изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“, публикува:

Тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет:
„Доставка на машини за обработване на метал“ с две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на Щанцова машина“
Обособена позиция №2: „Доставка на Роботизирана система за автоматично заваряване“

Документацията е валидна до: 31.03.2016 г.

Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.